شماره تماس 09309871159

تور کیش از ساری | قیمت تور کیش از ساری

لارک 360

شروع قیمت از
5,400,000 تومان
مدت زمان اقامت
3 شب و 4 روز
تاریخ رفت
1402-5-24
تاریخ برگشت
1402-5-27
ساری (شروع)

هواپیمایی وارش

   فرودگاه:
فرودگاه بین المللی دشت نازساری
   هواپیما:
هواپیمایی وارش
   مدت زمان پرواز:
01:55
   مدت زمان انتظار:
02:00
   ساعت پرواز:
12:15
   وزن مجاز:
20
کیش (پایان)

کیش ایر

   فرودگاه:
فرودگاه بین المللی جزیره کیش
   هواپیما:
کیش ایر
   مدت زمان پرواز:
01:55
   مدت زمان انتظار:
02:00
   ساعت پرواز:
10:45
   وزن مجاز:
20
لیست هتل ها و قیمت های تور
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

5,450,000  تومان

دو تخته

5,450,000  تومان

بچه با تخت

5,450,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

5,400,000  تومان

دو تخته

5,400,000  تومان

بچه با تخت

5,400,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

5,400,000  تومان

دو تخته

5,400,000  تومان

بچه با تخت

5,400,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

5,490,000  تومان

دو تخته

5,490,000  تومان

بچه با تخت

5,490,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

5,450,000  تومان

دو تخته

5,450,000  تومان

بچه با تخت

5,450,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

5,500,000  تومان

دو تخته

5,500,000  تومان

بچه با تخت

5,500,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
هتل شایلی کیش
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

5,690,000  تومان

دو تخته

5,690,000  تومان

بچه با تخت

5,690,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

5,600,000  تومان

دو تخته

5,600,000  تومان

بچه با تخت

5,600,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

5,600,000  تومان

دو تخته

5,600,000  تومان

بچه با تخت

5,600,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

5,750,000  تومان

دو تخته

5,750,000  تومان

بچه با تخت

5,750,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

5,690,000  تومان

دو تخته

5,690,000  تومان

بچه با تخت

5,690,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

5,700,000  تومان

دو تخته

5,700,000  تومان

بچه با تخت

5,700,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

5,800,000  تومان

دو تخته

5,800,000  تومان

بچه با تخت

5,800,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

6,350,000  تومان

دو تخته

6,350,000  تومان

بچه با تخت

6,350,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

6,480,000  تومان

دو تخته

6,480,000  تومان

بچه با تخت

6,480,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

7,900,000  تومان

دو تخته

7,900,000  تومان

بچه با تخت

7,900,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

6,900,000  تومان

دو تخته

6,900,000  تومان

بچه با تخت

6,900,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

6,450,000  تومان

دو تخته

6,450,000  تومان

بچه با تخت

6,450,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

6,800,000  تومان

دو تخته

6,800,000  تومان

بچه با تخت

6,800,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

7,590,000  تومان

دو تخته

7,590,000  تومان

بچه با تخت

7,590,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

11,800,000  تومان

دو تخته

11,800,000  تومان

بچه با تخت

11,800,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

8,490,000  تومان

دو تخته

8,490,000  تومان

بچه با تخت

8,490,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

8,300,000  تومان

دو تخته

8,300,000  تومان

بچه با تخت

8,300,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
هتل پالاس کیش
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

11,350,000  تومان

دو تخته

11,350,000  تومان

بچه با تخت

11,350,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

17,200,000  تومان

دو تخته

17,200,000  تومان

بچه با تخت

17,200,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

16,900,000  تومان

دو تخته

16,900,000  تومان

بچه با تخت

16,900,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
هتل شایگان کیش
3 شب و 4 روز

اتاق و یک وعده صبحانه و یک وعده شام یا ناهار
رزرو تلفنی

یک تخته

8,200,000  تومان

دو تخته

8,200,000  تومان

بچه با تخت

8,200,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

7,350,000  تومان

دو تخته

7,350,000  تومان

بچه با تخت

7,350,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

15,900,000  تومان

دو تخته

15,900,000  تومان

بچه با تخت

15,900,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

7,900,000  تومان

دو تخته

7,900,000  تومان

بچه با تخت

7,900,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
3 شب و 4 روز

اتاق و صبحانه
رزرو تلفنی

یک تخته

11,390,000  تومان

دو تخته

11,390,000  تومان

بچه با تخت

11,390,000  تومان

بچه بدون تخت

4,700,000  تومان

نوزاد

990,000  تومان
بنر نمایش تور

تور کیش از ساری

این پکیج ویژه تور کیش از ساری است که در بهترین حالت با قیمت مناسب و خدمات عالی برگزار می گردد.
 


خدمات تور کیش ازساری

  • بلیط رفت و برگشت هواپیما
  • اقامت در هتل همراه با صبحانه بوفه
  • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی


مدارک لازم برای تور کیش از ساری

  • کارت ملی
  • شناسنامه (در صورت سفر با همسر)


توضیحات تور کیش از ساری

  • تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.
  • در صورت درخواست تاریخ و پروازهای دیگر و اقامت بیشتر تماس بگیرید.
  • برای اطلاع از هزینه بلیط بچه 2 سال تماس حاصل فرمایید.
  • هزینه تور برای کودک بالای 5 سال کامل محاسبه می‌شود.
  • احتمال افزایش و کاهش نرخ وجود دارد.
تورهای مشابه
عنوان تور / نوع سفارش
مدت اقامت
آژانس مسافرتی
ایرلاین
قیمت
جزئیات
از 16 تا 18 مرداد
لارک 360
4,000,000  تومان
از 19 تا 21 مرداد
لارک 360
3,300,000  تومان
از 27 تا 29 مرداد
لارک 360
4,350,000  تومان
از 23 تا 26 مرداد
لارک 360
3,250,000  تومان
از 27 تا 29 مرداد
لارک 360
4,400,000  تومان